Regulamin

Serwis internetowy -  https://przepis.lublin.pl/, wykonujący świadczenia pod adresem: ul. Młodej Polski 26A, 20-863 Lublin

NIP: 7591636241REGON: 362914886, telefonem: +48 662 050 683 oraz adresem mailowym: info@przepis.lublin.pl.

Niniejszy dokument, jako „regulamin” określający rodzaj i zakres usług świadczonych elektronicznie za pośrednictwem Serwisu internetowego, zawieranie umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy, a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§1 Definicje

1. Serwis: serwis internetowy dostępny pod adresem https://przepis.lublin.pl/

2. Produkt: dietetyczne posiłki w ilości od 3 do 5, o wybranej kaloryczności i określonym składzie, dowożony codziennie lub co drugi dzień (warunki określone w dostawie)  każdorazowo po jego opłaceniu.
3. UsługodawcaPrzepis Agnieszka Ziajko-Jankowska wykonująca świadczenia pod adresem ul. Młodej Polski 26A
20-863 LublinNIP: 7591636241REGON: 362914886.

4. Klient: osoba fizyczna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, mający możliwość prawną zawierania umowy z Usługodawcą.
5. Usługa: usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pomocą Serwisu
6. Umowa: umowa między Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego.
7. Abonament: czas trwania Usługi na rzecz Klienta.
8. Formularz Kontaktowy: formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.

9. Dzień Roboczy: każdy dzień od poniedziałku do piątku bez weekendów  i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z Regulaminem Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług.

2.  Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Regulamin Serwisu internetowego określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, a także przez telefon, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz kwestie odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
5. Klient wyraża zgodę na udostępnienie Usługodawcy danych osobowych celem świadczenia usług. Dane są gromadzone zgodnie z „Polityką Prywatności” Serwisu.
6. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto.

 

§3 Warunki świadczenia Usług

Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy usługi:

a)  składania zamówień na określone Produkty,

b) wyznaczenia czasu realizacji zamówionego Abonamentu,

c) dostarczania zamówionego Produktu pod wskazany adres.

 

§4 Zakup produktu

1. Klient składa zamówienie na określony Produkt, w określonym czasie
2. Usługodawca może powiększyć Usługę o kolejne Produkty.
3. Lista produktów znajduje się w Serwisie.

4. Usługodawca stwarza możliwość składania zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – poprzez Serwis oraz Formularz Kontaktowy, oraz telefonicznie w godzinach od 9 do 18 w dni robocze. 
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości składania zamówień wybranych dni.

6. Klient zobowiązany jest do podania pełnego adresu, numeru telefonu, kodu do domofonu jeżeli jest konieczny.
7. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca drogą elektroniczną dostaje oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Otrzymanie potwierdzenia świadczenia usługi to moment zawarcia Umowy.

 

§5 Czas realizacji i dostawa

1. Dostawy weekendowe odbywają się w piątek wieczorem.
2. Dostawy nie odbywają się w soboty oraz dni wolne od pracy. 
3. Usługodawca wstrzymuje lub odmawia świadczenia usług jeśli
– zamówienie nie jest kompletne lub niewłaściwie złożone,
– brakuje płatności za Usługę,
– nie ma możliwości usatysfakcjonowania życzeń Klienta.
4. Dostawa odbywa się pod wskazany adres w Zamówieniu w czasie uzgodnionym z Klientem.
5. W przypadku gdy Produkt został wykupiony na czas, który obejmuje dzień wolny od pracy, Produkt dostarczany jest w poprzedzający dzień roboczy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyznaczenia nowego terminu realizacji jeśli realizacja zamówienia nie jest możliwa w terminie pierwotnym.
7. Koszt dostawy Produktu na terenie Lublina jest wliczony w cenę Produktu. Jeśli zamówienie dotyczy dostawy poza miastem Lublin, dostawa i jej koszt jest ustalony na poziomie składania zamówienia lub ustalany indywidualnie..
8. Klient ma prawo modyfikacji zamówienia, zmiany adresu, rodzaju diety, dni dostawy pod warunkiem poinformowania mailowo info@przepis.lublin.pl lub telefonicznie pod nr Tel: +48 662 050 683, najpóźniej na 48 godzin przed planowanym momentem dostawy.
9. Jeżeli brak dostawy spowodowany jest winą Usługodawcy, następuje zwrot kosztów lub przeniesienie zamówienia na inny dzień.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie, alergie pokarmowe i inne dolegliwości będące reakcją na dany zestaw.
11. Jeżeli produkt jest nieodebrany lub nastąpił błąd adresu w Zamówieniu składanym przez Klienta, Produkt uznany jest za dostarczony, Klient nie może domagać się zwrotu kosztów za daną dostawę.
12. Zmiana kaloryczności w trakcie okresu abonamentowego może skutkować dopłatą lub zwrotem różnicy ceny.
13. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

 

§6 Metody płatności

1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
-  przelew tradycyjny,
- płatność on-line za pośrednictwem serwisów: Paynow oraz Przelewy.24

- płatność gotówką po wcześniejszym ustaleniu.

2. Klient zobowiązany jest dokonać płatności na 48 godziny przed planowaną dostawą. W przypadku braku wpłaty w terminie, dostawa zostaje przesunięta na kolejny możliwy termin.

 

§7 Odstąpienie od umowy o świadczeniu usług

Klient nie może żądać zwrotu płatności natomiast może przełożyć na inny wygodny dla siebie termin lub cedować dietę na wskazaną osobę.

 

§8 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktów

Na podstawie art. 38 pkt 4 oraz 12 Ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest dostawa produktu.

 

§9 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać mailowo: info@przepis.lublin.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni nie później niż 24 godziny od wystąpienia zdarzenia.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres oraz uzasadnienie reklamacji jak również kopię zamówienia.

 

 

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Przepisy Prawa Polskiego.